www.slsklastov.cz

Obchodní podmínky

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Návod by Vám měl usnadnit první kroky v našem obchodě. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávámí, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu obchod@lesalovklastov.cz Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.


 

Dodací podmínky

Všechny do systému odeslané objednávky jsou pokládány za předběžné po dobu 24 hodin od objednání. Po tuto dobu je možno stornovat objednávku na telefonním čísle 603239101. Po uplynutí této doby je objednávka považována za závaznou a bude vyřízena.
Každá objednávka bude ověřována. Bez tohoto ověření nemůže být objednávka vyřízena.
Dodací termíny se liší podle druhu zboží. Termín dodání bude upřesněn při ověřování objednávky.
Zaplatit u nás můžete následujícími způsoby:


- dobírka - využívá se při způsobu "zaslání poštou". Za zboží zaplatíte při přebírání zásilky. K ceně zboží bude přičteno poštovné. Na dobírku nelze zasílat střelný prach, náboje, zbraně podléhající registraci a hlavní části zbraní podléhající registraci (hlaveň, vložná hlaveň, rám zbraně, závěr zbraně a válec revolveru). Toto zboží si můžete objednat na internetovém obchodě, vyzvednout si je však musíte osobně s potřebnými doklady v naší prodejně LES A LOV v Brně.
- osobní odběr - platba v hotovosti se používá při osobním odběru v prodejně LES A LOV v Brně.

- faktura - stálí zákazníci mohou po dohodě nakoupit na fakturu. Platba je provedena na náš účet dle podmínek uvedených na faktuře a dodací doba začíná běžet po připsání platby na náš účet.


 

Záruční podmínky

Záruční doba zboží je dle zákona 24 měsíců.Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno,případně bude vrácena celá zaplacená částka.Při reklamaci je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace dokladem o nákupu tohoto zboží.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost LES A LOV KLÁŠŤOV s.r.o., se sídlem Ublo 115, Vizovice 76312 , identifikační číslo: 29302021, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát
Ondřej Trubák
LES A LOV KLÁŠŤOV s.r.o.
Ublo 115, 763 12 Vizovice
IČO: 29302021 DIČ: CZ29302021
Tel.: 603 239 101
E-mail: obchod@lesalovklastov.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost LES A LOV KLÁŠŤOV s.r.o., se sídlem Gellnerova 146/7, Brno 637 00, identifikační číslo: 29302021, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát

Ondřej Trubák

LES A LOV KLÁŠŤOV s.r.o.

Gellnerova 146/7, 637 00 Brno

IČO: 29302021 DIČ: CZ29302021

Tel.: 603 239 101

E-mail: obchod@lesalovklastov.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@lesalovklastov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers-odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 


 

Poštovné

Při zásilce na dobírku účtujeme poštovné 159 Kč. Další způsoby dopravy a ceny poštovného naleznete při vyplňování objednávky.


 

Balné

Balné neúčtujeme.